Welkom

 

De beroepsverenigingen; Beroepsvereniging Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) hebben de vakgemeenschap uitgenodigd om een krachtige bijdrage te leveren aan de regionale en nationale beleidsontwikkeling, en de Nationale Omgevingsvisie in het bijzonder.

Met het initiatief ‘Regio van de Toekomst’ zoeken we naar regionale perspectieven op de grote maatschappelijke opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In vier regio’s zoeken we naar slimme, innovatieve combinaties van deze opgaven en de vertaling hiervan naar vernieuwende ruimtelijke perspectieven. Integrerend, innoverend en inspirerend!

 

Aan de slag met de opgaven uit de NOVI

Er is veel nieuwsgierigheid naar de manier waarop de NOVI zal omgaan met de grote  maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, gezondheid of circulariteit. Met de startnota van de NOVI is een eerste richting gegeven. Vier samenhangende opgaven zijn geformuleerd: duurzame economie, klimaatneutrale samenleving, toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving, en een waardevolle leefomgeving.

Deze opgaven komen in volle omvang samen in de regio. Op regionaal niveau ligt bij uitstek de opgave om de vier NOVI-opgaven met elkaar in samenhang te brengen en te integreren. Ontwerpkracht is nodig om die samenhang en de omgevingskwaliteit centraal te stellen. Het ministerie is op zoek naar krachtige beelden die het Nederland van morgen verhelderen. 

8 teams werken aan de opgaven in 4 regio's !

8 multidisciplinair teams werken momenteel in één van de vier regio’s.  ‘Regio van de Toekomst’ stelt ontwerpend en deskundig Nederland in staat om door middel van ontwerpend onderzoek  in vier regio's te verkennen op welke wijze de opgaven uit de NOVI landen in Nederland. Alle vier opgaven spelen een rol, maar één van de opgaven uit de startnota vormt primair het vertrekpunt. Dit zijn:

1. Duurzame economie: stedelijke as Den Haag – Rotterdam
Werk aan de ruimtelijke uitwerking van circulariteit in de regio Den Haag – Rotterdam!

Lees hier meer over de opgave

2. Klimaatneutrale samenleving: Waddenkust, met de focus op de Eemsdelta.
Laat zien hoe de Eemsdelta regio kan bijdragen aan het energie- en klimaatvraagstuk!

Lees hier meer over de opgave

3. Bereikbare woon- en werkomgeving: regio Arnhem-Nijmegen-FoodValley.
Combineer slimme mobiliteit en verstedelijkingsdruk in de regio Arnhem Nijmegen!

Lees hier meer over de opgave

4. Waardevolle leefomgeving: Flevoland.
Verken hoe landbouw kan innoveren in relatie tot andere maatschappelijke opgaven in de Flevopolders!

Lees hier meer over de opgave